Integritetspolicy

 1. Allmänt 

Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur Agoshi AB, 559167-8510, Heurlins Plats 1A, 413 01 Göteborg (”Agoshi”, ”vi”), samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

 1. Personuppgiftsansvarig

Agoshi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Vi behandlar dina personuppgifter när du köper våra tjänster, när vi marknadsför oss samt när du kontaktar oss för service eller information. Vi behandlar även personuppgifter när du registrerar dig i vår kandidatbank och när du registrerar dig i vårt karriärnätverk.

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som köper en tjänst av Agoshi

De personuppgifter Agoshi samlar in och behandlar om dig när du köper en tjänst är:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

4.2 För dig som kontaktar Agoshi per post, e-post, telefon eller genom kontaktformulär

De personuppgifter Agoshi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

4.3 För dig som registrerar dig i vår kandidatbank

De personuppgifter Agoshi samlar in och behandlar om dig som registrerar dig i vår kandidatbank är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Bild
 • CV
 • Personligt brev
 • Utbildningsinformation och betyg

4.4 För dig som registrerar dig i vårt karriärnätverk

De personuppgifter Agoshi samlar in och behandlar om dig som registrerar dig i vårt karriärnätverk är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • CV
 • Intervjuanteckningar

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som köper en tjänst av Agoshi behandlas personuppgifter i syfte att:

 • Kunna ingå avtal med dig, prestera avtalad tjänst, fakturera för utförd tjänst, fullfölja ansvarstid för tjänsten och tillhandahålla support;
 • Möjliggöra kontakt och kundservice, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt SMS avseende Agoshi´s och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

5.2 För dig som kontaktar Agoshi, per post, e-post, telefon eller genom kontaktformulär behandlas personuppgifter i syfte att:

 • Besvara frågor
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, samt SMS avseende Agoshi´s och utvalda samarbetspartners varor och tjänster

5.3 För dig som registrerar dig i vår kandidatbank behandlas personuppgifter i syfte att:

 • Tillhandahålla information om tillgängliga tjänster
 • Överväga olika kandidater utifrån olika erfarenheter, studieresultat och meriter
 • Kontakta dig, administrera kallelse och bokning av tid för intervju
 • Administrera ditt CV, personliga brev, betyg och examensbevis
 • Presentera er som kandidater för våra samarbetspartners

5.4 För dig som registrerar dig i vårt karriärnätverk behandlas personuppgifter i syfte att:

 • Tillhandahålla information om evenemang arrangerade av Agoshi eller Agoshi´s samarbetspartners
 • Kunna sända nyhetsbrev
 • Tillhandahålla information om tillgängliga tjänster
 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

 

6.1 Agoshi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att kunna administrera köpet, prestera köpt tjänst, fakturera dig samt för att fullfölja Agoshi´s förpliktelser under ansvarstiden för tjänsten.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Agoshi har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och sina varor. Agoshi behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning. Agoshi har även ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för att besvara inkomna frågor och återkoppla när du initierar en kontakt med Agoshi.

6.4 I vissa fall kan Agoshi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.5 Agoshi behandlar dina personuppgifter då du ger ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Du har alltid rätt att återkalla ett givet samtycke.

 

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

När du köper tjänst: 

För att ingå avtal, prestera avtalad tjänst, fakturera för utförd tjänst, fullfölja ansvarstid och tillhandahålla support

Fullgörelse av avtal om köp av tjänst mellan Agoshi och Kunden

 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Tre år

När vi fakturerat dig: 

För att upprätthålla och administrera bolagets bokföring

Rättslig förpliktelse

 • Namn
 • Adress

Sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades

För att marknadsföra Agoshi och våra koncernbolags varor och tjänster genom telefon, post och e-post

Intresseavvägning

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Ett år efter att du senast varit aktiv hos Agoshi, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta oss

När du kontaktar oss: 

För att återkoppla vid kontakt samt besvara inkomna frågor

Intresseavvägning

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

En månad från att frågan kommit in eller den senare tidpunkt då frågan besvaras

När du registrerar dig i kandidatbanken: 

Att tillhandahålla information om tillgängliga tjänster, överväga olika kandidater, kontakta dig, administrera kallelse och bokning av tid för intervju, samt administrera ditt CV, personliga brev, betyg och examensbevis

Samtycke

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Bild
 • CV
 • Personligt brev

Så länge samtycke föreligger

När du registrerar dig i karriärnätverket: 

Att tillhandahålla information om evenemang arrangerade av Agoshi eller Agoshi´s samarbetspartners, att tillhandahålla information om tillgängliga tjänster samt att sända nyhetsbrev till medlemmar i karriärnätverket

Samtycke

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • CV
 • Intervjuanteckningar

Så länge samtycke föreligger

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Agoshi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Agoshi´s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Agoshi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Cilbuper Group koncern och dotterbolag, leverantörer av IT-tjänster, leverantörer av kommunikationstjänster och andra samarbetspartners.

9.2 Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Agoshi om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Agoshi´s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

 1. Ändring av integritetspolicy

10.1 Agoshi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn.

 

 1. Skyddet av dina personuppgifter

11.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Agoshi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

 1. Dina rättigheter

12.1 Agoshi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Agoshi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag rörande vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

12.4 Agoshi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till Maila Fredrik  När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

 1. Kontaktinformation

13.1 Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

Fredrik Paring CEO agoshi

Kontakta Fredrik på mail: Maila Fredrik